The Blacksmiths Cottage

Where the Lakes meet the Sea.

                  Kitchen in The Blacksmiths Cottage